Thêm .html vào link sản phẩm trong WooCommerce

Để thêm .html vào link sản phẩm trong WooCommerce, bạn thêm đoạn code dưới đây vào file functions.php rồi vào Cài Đặt -> Đường dẫn tĩnh lưu lại cấu hình

PHP
add_filter("post_type_link", "addproductsuffix", 10, 3); function addproductsuffix($permalink, $post, $leavename) { global $wp_post_types; foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) { if ($custom_post->_builtin == false && $type == "product") { $custom_post->rewrite["slug"] = trim($custom_post->rewrite["slug"], "/"); $permalink = substr($permalink, 0, -1) . ".html"; } } return $permalink; }
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
add_filter("post_type_link", "addproductsuffix", 10, 3);
function addproductsuffix($permalink, $post, $leavename)
{
global $wp_post_types;
    foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post)
{
if ($custom_post->_builtin == false && $type == "product") {
$custom_post->rewrite["slug"] = trim($custom_post->rewrite["slug"], "/");
$permalink = substr($permalink, 0, -1) . ".html";
}
}
return $permalink;
}

 

 

Thêm .html vào link sản phẩm trong WooCommerce
5 (100%) 1 vote

Nguồn: chamnhe.com