Ứng dụng giúp nông dân Trung Quốc bán rau được định giá 7 tỷ USD

Ứng dụng giúp nông dân Trung Quốc bán rau được định giá 7 tỷ USD
 
 
Ứng dụng giúp nông dân Trung Quốc bán rau được định giá 7 tỷ USD

Phiên An (theo Bloomberg)

Nguồn: startup.vnexpress.net